Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu
Tuesday, 14 November 2017 10:28

คู่มือ AUN QA

โครงการการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2560 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๐

Last Updated on Tuesday, 03 August 2021 14:23
 
สำนักวิชาการ
Friday, 19 August 2016 12:10

กิจกรรม/อบรม/สัมมนา

1

โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558"

1

โครงการสัมมนา "หลักเกณฑ์ในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบ กกอ. พ.ศ.2560"


ข้อมูลหลักสูตร (รหัสหลักสูตร)

รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาเอก

รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาโท

รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาตรี


แบบสอบถาม

Get-a-Quoteแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักวิชาการ

bird2bird1ประชาสัมพันธ์

1.2

+ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563new

+ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ปีการศึกษา 2561

+ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำปีการศึกษา 2560

2.2

+คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 new

+คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำปี 2563-2564new

+คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำปี 2561-2562

3.3

+หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพิ่มเติม

 

4.4

+กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561

+กำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

+กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปำ พ.ศ.2561

 

5.5

+คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563new

+ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

+ อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ

+ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ

 

6.6

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปnew

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาเฉพาะnew

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบปลายภาค ทุกรายวิชาnew

7.7

+กำหนดส่ง มคอ.3/4 , มคอ.5/6 และ มคอ.7ประจำปีการศึกษา 2560

8.81

+ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น
+ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย


สาระหน้ารู้เกี่ยวกับ AECaec2

20130316131841 copy

ข้อมูลเพิ่มเติม

Last Updated on Tuesday, 06 October 2020 09:49