Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


:: หลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

 book1เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

book1

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

book2

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

book3

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ตารางกำหนดการดำเนินการตามกรอบ TQF 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF:HEd

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา new

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน     อุดมศึกษาnew

มาตรการยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศnew

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร  

 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตร


 สถานะภาพหลักสูตร

 ระดับปริญญาเอก
 ระดับปริญญาโท
 ระดับปริญญาตรี

 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ► Authentic_Assessment lecture

 

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 16:23