Skip to content

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu


สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม : academic.siam.edu
สำนักวิชาการ
Friday, 19 August 2016 12:10
   

    กิจกรรม/อบรม/สัมมนา   

 

IMG 7983R

โครงการการอบรม เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”

57

ครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบ             ผลสัมฤทธิ์ประจำปี 2557

          ภาพ1

               โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่อง 
      "การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน" 
                       ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ข้อมูลหลักสูตร (รหัสหลักสูตร)

๐ รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาเอก

๐ รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาโท

๐ รหัสหลักสูตร:::ระดับปริญญาตรี

 

แบบสอบถาม

Get-a-Quote แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักวิชาการ

 bird2bird1ประชาสัมพันธ์

 1.2

+ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ ประจำปีการศึกษา 2560 new

 

  2.2

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี     new

+คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2560 ระดับปริญญาตรี 

+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำปี 2561-2562   new

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

+คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี

+ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ-ภาคค่ำ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

 

 3.3

+หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพิ่มเติมnew

 4.4

+กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561 new

+กำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 new

+กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ.2561 new

 5.5

+ อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ new

+ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ-ภาคค่ำ 

 

 6.6

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป new

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบกลางภาค กลุ่มวิชาเฉพาะ new

ไฟล์ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบปลายภาค ทุกรายวิชา new

 7.7

+กำหนดส่ง มคอ.3/4 , มคอ.5/6 และ มคอ.7  ประจำปีการศึกษา 2560   

8.81

+ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

+ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตวิทยาลัย

 

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับ AECaec2

20130316131841 copy

   ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

Last Updated on Saturday, 24 February 2018 11:15